Oświadczenie o ochronie prywatności w firmie RTS Sp. z .o.o.

Polityka prywatności

Obowiązek Informacyjny

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) firma RTS Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania.

Informacje ogólne

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (82-674) przy ul. Marynarskiej 13 oraz Sprzedawca – RTS Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82300) Kazimierzowo 7a. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych lub realizacji swoich uprawnień z nim związanych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Renault Polska sp. z o.o. Do Pani/Pana dyspozycji jest adres e-mail renault.iod@renault.com.pl oraz dla firmy RTS Sp. z o.o. jest adres e-mail: ido@renault.elblag.pl

Zakres przetwarzanych osobowych

Firma RTS pozyskuje i przetwarza dane osobowe osób fizycznych w zakresie niezbędnym do realizacji celu dla jakiego zostały pozyskane. Dane osobowe przetwarzane przez firmę RTS mogą zawierać, między innymi: dane dotyczące, imienia i nazwiska, dane kontaktowe, adresów e-mail, numerów telefonów, numer VIN, informacje o wizytach w serwisie, informacje o zakupionych pojazdach i innych towarach i usługach.

Cele przetwarzania danych:

Dla czynności ZLECENIA NAPRAWY (w tym GWARANCYJNE I PO GWARANCJI):

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji oraz świadczenia usług serwisowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie rozpatrywania i realizacji reklamacji oraz świadczenia usług serwisowych (czas trwania umowy). Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. W razie przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodę, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

JAZDA PRÓBNA – podczas zbierania danych do jazdy próbnej (nie kontaktu celem umówienia się na jazdę próbną)

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z jazdy próbnej. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie niezbędnym do organizacji i realizacji jazdy próbnej, a w przypadku Pani/Pana zainteresowania zakupem samochodu – do momentu zawarcia umowy sprzedaży oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

DLA KALKULACJI CENY – OFERTY

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia kalkulacji ceny. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres roku od przedstawienia kalkulacji ceny. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Administratorzy mogą przekazywać Pani/Pana dane podmiotom przetwarzającym je na ich zlecenie, w tym dostawcom usług IT, centrom telefonicznym, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Wobec każdego z Administratorów można zrealizować swoje prawo do: żądania dostępu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (zwłaszcza wobec profilowania), sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, można ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. W celu realizacji wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem bezpośrednio lub za pomocą Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej.

DLA SPRZEDAŻY POJAZDÓW

DLA UBEZPIECZEŃ

Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej i finansowania będą podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na podstawie Pani/Pana danych niezbędnych do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego dla zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe przygotowanie oferty ubezpieczeniowej i zawarcie umowy ubezpieczenia.

DLA FINANSOWANIA

Decyzje dotyczące wysokości finansowania będą podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na podstawie Pani/Pana danych niezbędnych do dokonania oceny ryzyka finansowego przez Bank w odniesieniu do przedmiotu umowy finansowania. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka finansowania dla zawarcia z Panią/Panem umowy finansowania. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości finansowania, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy finansowania oraz do dokonania oceny ryzyka Bankowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy finansowania.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

W związku z określoną umową firma RTS może przekazywać dane osobowy do firm współpracujących w celu realizacji umowy sprzedaży. Firma RTS może udostępniać dane osobowe osób fizycznych podmiotom trzecim takim jak kontrahenci, inne instytucje finansowe, dostawcy lub inni świadczeniodawcy. Firma RTS może powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa i odpowiednich umów. Wśród podmiotów, z którymi firma RTS współpracuje, pod warunkiem że ich zaangażowanie jest niezbędne do realizacji celu dopuszczalnego prawem i dokonuje się w oparciu o odpowiednią umowę.

Okres przechowywania danych

Serwis:

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji oraz świadczenia usług serwisowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie rozpatrywania i realizacji reklamacji oraz świadczenia usług serwisowych (czas trwania umowy). Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. W razie przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodę, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Finansowanie:

Informujemy, że zebrane dane osobowe i kontaktowe będą przetwarzane i przechowywane na czas wykonywania i przygotowania oferty i umowy finasowania lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy finansowania lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Ubezpieczenia:

Informujemy, że zebrane dane osobowe i kontaktowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, finansowania lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Sprzedaż samochodów: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Administratorzy przestaną wcześniej przetwarzać dane na potrzeby profilowania, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Bezpieczeństwo

Firma RTS wdrożyła odpowiednie, środki bezpieczeństwa zarówno techniczne, fizyczne i organizacyjnie środki służące ochronie danych osobowych przeciwko przypadkowemu lub nielegalnemu zniszczeniu lub przypadkowej utracie, zmianie, niedozwolonemu ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu oraz wszelkim innym formom nielegalnego przetwarzania. Firma RTS posiada stosowną politykę bezpieczeństwa informacji oraz standardy dotyczące zarządzania ryzykiem IT.

Prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu

Wobec każdego z Administratorów może Pani/Pan zrealizować swoje prawo do: żądania dostępu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (zwłaszcza wobec profilowania), sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, można ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. W celu realizacji wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem bezpośrednio lub za pomocą Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Renault SAS z siedzibę we Francji. Ponadto, dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, towarzystwom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badającym poziom zadowolenia Klienta, podmiotom niszczącym i archiwizującym dokumenty, a także świadczącym usługi serwisowe oraz pogwarancyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

facebook