Z naszymi ubezpieczeniami jesteśmy w stanie zapewnić Ci bezpieczeństwo, którego potrzebujesz.

Ubezpieczenia

Bezpieczne Finansowanie, "RCI-Bezpieczny Kredyt", "Bezpieczny Leasing"

Chcesz czuć się bezpiecznie?

Życie może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Chcesz mieć pewność, że nic nie zakłóci realizacji zawartej umowy? By tak się stało, podjęliśmy współpracę z jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeń na życie – MetLife TUnŻiR S.A., aby stworzyć łączoną ofertę produktów kredytowych i leasingowych z grupowym ubezpieczeniem na życie. Rata kredytu lub rata czynszu leasingowego zawiera składkę ubezpieczeniową po to, aby zabezpieczyć Ciebie bądź Twoich bliskich na wypadek finansowych następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych m.in. z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Nasza oferta jest adresowana zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która:

 • ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 70 lat w momencie zawarcia umowy o finansowanie pojazdu w kredycie lub nie przekroczyła 67 lat w momencie zawarcia umowy o finansowanie pojazdu w leasingu
 • osoba fizyczna, która występuje w umowie jako kredytobiorca ( lub wskazana przez kredytobiorcę – osobę prawną), leasingobiorca (lub została wskazana przez osobę prawną będącą leasingobiorcą)
 • podpisała deklarację przystąpienia do umowy

Ochrona dla kredytobiorcy to m.in:

 • całkowita spłata salda zadłużenia z umowy kredytowej w przypadku uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy** lub jego śmierci bądź
 • spłata nawet do 15 rat kapitałowo-odsetkowych w przypadku uznania ubezpieczonego za czasowo niezdolnego do dotychczasowej pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku w wyniku roszczenia z więcej niż jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem***

Ochrona dla leasingobiorcy to m.in.:

 • spłata pozostałego kapitału brutto wraz z należnymi odsetkami (gdy przewidziano: z opcją wykupu) w przypadku trwałej niezdolności do pracy** ubezpieczonego lub w przypadku jego śmierci bądź
 • spłata do maksymalnie 8 miesięcznych czynszów leasingowych wraz z należnym podatkiem VAT w przypadku hospitalizacji ubezpieczonegona skutek choroby lub wskutek nieszczęśliwego wypadku

Co zrobić w przypadku zdarzenia objętego ochroną?

Każde roszczenie powinno być zgłoszone niezwłocznie do operatora:

Marsh Services Sp. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
Tel. 22 456 42 34, 22 456 42 40

* Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Korzystających z „RCI-Bezpieczny Kredyt”, a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki ubezpieczenia są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.

** Od daty nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia choroby do czasu uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy musi upłynąć 12 miesięcy, jednakże w przypadku zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia przewidziane są terminy krótsze niż 12 miesięcy.

*** Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie 61. dnia czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego. MetLife TUnŻiR S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000028131; NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego: 11 000 000, 00 złotych, wpłacony w całości.

Renault Ubezpieczenia

Utrata pracy* / Bezpieczne rachunki

Czy kupując samochód musisz myśleć o ryzyku?

Klientom, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie RCI Bezpieczny Kredyt, dajemy również możliwość skorzystania z ubezpieczenia od Utraty Pracy / Bezpieczne Rachunki.

Zwykle jest tak, że raty kredytu spłacasz ze swojej pensji. Kiedy stracisz pracę znikną środki, którymi spłacasz kredyt. Z ubezpieczeniem od Utraty Pracy / Bezpieczne Rachunki w takiej sytuacji, możesz być spokojny ponieważ dla klientów zatrudnionych na czas nieokreślony lub czas określony nie krótszy niż okres kredytu, przewidzieliśmy wypłatę świadczenia w razie bezrobocia:*

 • Maksymalny okres spłaty obejmuje 12 miesięcy,
 • Maksymalna wartość spłacanej raty to 3.500 zł miesięcznie.

* utrata pracy zachodzi, kiedy zostaniesz zwolniony w trybie wypowiedzenia lub za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika (np. upadłość firmy, likwidacja stanowiska pracy); świadczenie przysługuje w razie, kiedy nabędziesz status bezrobotnego wraz z prawem do zasiłku.

... a dla osób zatrudnionych na czas określony krótszy niż okres kredytu oraz otrzymujących dochód z innych źródeł niż umowa o pracę pomożemy w przypadku pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku.

W jaki sposób pomagamy klientowi znajdującemu się w szpitalu na skutek wypadku?
Otóż maksymalnie przez okres 6 miesięcy "ubezpieczenie zwraca" klientowi będącemu w szpitalu opłaty domowe**.

** opłaty domowe są rozumiane jako: czynsz, gaz, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, usługi wodno-kanalizacyjne, fundusz remontowy, wywóz śmieci, ochrona nieruchomości, abonament za TV i Internet, miejsce postojowe lub parkingowe.

Zakres Ubezpieczenia „Utraty Pracy / Bezpieczne Rachunki” stanowią jeden pakiet i w przypadku świadczenia występują wymiennie w zależności od statusu zatrudnienia.

Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze Szczegółowymi warunkami ubezpieczenia grupowego kredytobiorców „Ochrona Zarobków” a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki ubezpieczenia są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.

 

GAP Finansowy (SF)


W przypadku szkody całkowitej (kradzież, pożar, całkowite zniszczenie) GAP SF pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu a zobowiązaniem leasingowym.

Ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty tak, aby mógł spłacić zobowiązanie leasingowe nie ponosząc konsekwencji finansowych szkody całkowitej.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej klientom Renault, we współpracy z Cardif Assurances Risques Divers S.A., przygotowaliśmy atrakcyjne ubezpieczenie GAP ‘RTI’ (zwrot do wartości fakturowej) oraz GAP ‘SF’(GAP finansowy).

GAP to doskonałe uzupełnienie ochrony w ramach klasycznej polisy autocasco, oraz ponadto:

 • ograniczenie straty finansowej
 • niski koszt
 • szybka wypłata odszkodowania.

Opcja ubezpieczenia jest dostępna dla wszystkich Klientów Renault korzystających z oferty leasingu.

Ubezpieczenie GAP to ochrona przez cały okres trwania umowy leasingu - aż do 60 miesięcy!

Minimalne odszkodowanie gwarantowane wynosi 1000 zł.

Minimum formalności i oszczędność Twojego czasu.

Aby przystąpić do ubezpieczenia - wystarczy:

 1. zawrzeć umowę autocasco pojazdu obejmującą ryzyko całkowitego zniszczenia oraz utraty pojazdu,
 2. podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia przy okazji zawierania umowy leasingu.

GAP Fakturowy (RTI)


W przypadku szkody całkowitej (kradzież, pożar, całkowite zniszczenie) GAP RTI pokrywa różnicę pomiędzy wartością początkową pojazdu a uzyskanym odszkodowaniem po szkodzie całkowitej.

Ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty tak, aby nie odczuł on różnicy wartości pojazdu pomiędzy dniem zakupu a dniem zajścia szkody.

Wartość początkowa pojazdu nowego - wartość z faktury w dniu zakupu, a dla pojazdu używanego - wartości rynkowa w dniu zakupu.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej klientom Renault, we współpracy z Cardif Assurances Risques Divers S.A., przygotowaliśmy atrakcyjne ubezpieczenie GAP ‘RTI’ (zwrot do wartości fakturowej) oraz GAP ‘SF’(GAP finansowy).

GAP to doskonałe uzupełnienie ochrony w ramach klasycznej polisy autocasco, oraz ponadto:

 • ograniczenie straty finansowej
 • niski koszt
 • szybka wypłata odszkodowania.

Opcja ubezpieczenia jest dostępna dla wszystkich Klientów Renault korzystających z oferty leasingu.

Ubezpieczenie GAP to ochrona przez cały okres trwania umowy leasingu - aż do 60 miesięcy!

Minimalne odszkodowanie gwarantowane wynosi 1000 zł.

Minimum formalności i oszczędność Twojego czasu.

Aby przystąpić do ubezpieczenia - wystarczy:

 1. zawrzeć umowę autocasco pojazdu obejmującą ryzyko całkowitego zniszczenia oraz utraty pojazdu,
 2. podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia przy okazji zawierania umowy leasingu.

 

Ubezpieczenie Pakiet Samochód Zastępczy

W celu zapewnienia mobilności naszym Klientom gdy zdarzy się awaria, wypadek, kradzież lub szkoda całkowita, przygotowaliśmy wraz z AXA Assistance atrakcyjny pakiet „Samochód Zastępczy”. Dzięki niemu unikniemy dodatkowych kosztów związanych z wynajmem samochodu lub korzystaniem z taksówek.

Pakiet dostępny jest dla wszystkich Klientów korzystających z umowy leasingu RCI. Wystarczy zgłosić chęć przystąpienia do ubezpieczenia sprzedawcy przygotowującemu umowę leasingową.

 

Pakiet ten obejmuje:

 • Samochód zastępczy do 30 dni w przypadkach wyżej wymienionych?
 • Ubezpieczenie Opon
 • Concierge Moto

Zobacz również

USŁUGI FINANSOWE RENAULT a
facebook